Algemene voorwaarden koffie abonnement

Algemene voorwaarden voor levering van abonnementen door Koffievoordeel B.V.

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities,

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 – Totstandkoming overeenkomst

Artikel   5 - Prijs

Artikel   6 - Betaing

Artikel   7 – Beëindiging contract

Artikel   8 – Levering, levertijd en uitvoering

Artikel   9 - Herroeping

Artikel 10 - Gegevensbescherming

Artikel 11 – Garantie en aansprakelijkheid

Artikel 12 - Wijzigingen

Artikel 13 - Ontbinding

Artikel 14 – Geschillen

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

1 DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

2 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Koffievoordeel B.V.

Westerweiden 29
7961EA Ruinerwold

Telefoon: 030 32000 92 (ma-vr 09:00-17:00)

E-mailadres: contact@koffievoordeel.nl

KvK-nummer: 52672336

BTW-nummer: NL8505.46.059.B01

 

3 TOEPASSELIJKHEID

3.1 Op de offertes, bestellingen en overeenkomsten met betrekking op een koffie abonnement die tussen Consument en Koffievoordeel B.V. tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Op reguliere bestellingen offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Consument en Koffievoordeel B.V. tot stand komen, zijn uitsluitend de reguliere algemene voorwaarden van toepassing zoals vermeld bij Algemene voorwaarden Koffievoordeel B.V. | Thuiswinkel waarborg.

3.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Consument slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Koffievoordeel B.V. uitdrukkelijk zijn aanvaard.

3.3 De Consument met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten met betrekking op koffie abonnement tussen hem en Koffievoordeel B.V..

 

4 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

4.1 Tussen Koffievoordeel B.V. en Consument komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Consument een aanbieding van Koffievoordeel B.V. accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Koffievoordeel B.V. beschikbaar gemaakte formulier.

 

5 PRIJS

5.1 Koffievoordeel B.V. zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Koffievoordeel B.V. de Consument uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Consument de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Consument enige vergoeding verschuldigd is met betrekking tot het maandbedrag van het koffie abonnement.

5.2 Indien een Consument bij zijn abonnement een koffiemachine afneemt en de Consument tussentijds het abonnement beëindigd zal er een restfactuur gestuurd worden welke naar verhouding is ten opzichte van de restwaarde.

5.2.1 De restwaarde zal berekend worden per zending van 3 maanden en is als volgt opgebouwd:

 1. Bij ontbinding van de overeenkomst in de eerste drie maanden heeft Koffievoordeel B.V. het recht om €75,- te vorderen bij de Consument.
 2. Geschiedt de ontbinding tussen het tweede en derde termijn dan is er sprake van een vordering ten hoogte van €50,-.
 3. Wanneer de ontbinding plaatsvind in het derde termijn zal er een naheffing plaatsvinden ten hoogte van €25,-. 

5.3 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

5.4 De door Koffievoordeel B.V. persoonlijke kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail). Koffievoordeel B.V. kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de merknaam Koffievoordeel B.V. en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.

5.5 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. Koffievoordeel B.V. behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

 

6 BETALING

6.1 Voor de betaling kan Consument uitsluitend gebruik maken van de Koffievoordeel B.V. aangeboden betalingsmogelijkheden.

6.2 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats bij levering van het gekozen abonnement.

6.3 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

6.4 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Koffievoordeel B.V. gerechtigd het abonnement eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Consument te verhalen.

6.5 Facturen en betalingsherinneringen worden door Koffievoordeel B.V. aangeboden aan de Consument.

6.6 Het door Koffievoordeel B.V. te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Consument geplaatste bestelling.

6.7 Als door een wijziging tijdens de looptijd van het abonnement, een verhoging dan wel een verlaging het te incasseren bedrag wijzigt behoud Koffievoordeel B.V. het recht van de incasso, totdat het abonnement wordt stopgezet.

 

7 BEËINDIGING CONTRACT

7.1 De Consument kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door Koffievoordeel B.V. aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging, mocht deze wijziging of opzegging de gereed staande uitlevering kruizen zal deze uiterlijk voor de daarop volgende levering zijn verwerkt.

 

8 LEVERING, LEVERTIJD EN UITVOERING

8.1 Wij bezorgen overal in Nederland.

8.2 Levering geschiedt op kosten van Koffievoordeel B.V. op het bij de bestelling opgegeven adres.

8.3 De Consument (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.

8.4 Bezorging is alleen mogelijk op de door Koffievoordeel B.V. aangegeven dagen.

8.5 Koffievoordeel B.V. bezorgt op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Wilt u het afleveradres wijzigen en deze een gereedstaande levering kruizen dan zal deze uiterlijk voor de daarop volgende levering zijn verwerkt.

8.6 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt

8.7 Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conform alinea 4, behoudt Koffievoordeel B.V. het eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

 

9 HERROEPING

9.1 Bij de aankoop van producten heeft Consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.

9.2 Tijdens de bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Koffievoordeel B.V. retourneren conform de door Koffievoordeel B.V. gegeven instructies.

9.3 Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Koffievoordeel B.V., Westerweiden 29 7691EA Ruinerwold.

9.4 De kosten van retournering komen voor rekening van Consument.

9.5 Indien Consument de producten reeds betaald heeft, zal Koffievoordeel B.V. de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Consument terugbetalen.

 

10 GEGEVENSBESCHERMING

10.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Consument. Om de Consument te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

 

11 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Koffievoordeel B.V. garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Koffievoordeel B.V. verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

11.2 Koffievoordeel B.V. garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

 

12 WIJZIGINGEN

12.1 Koffievoordeel B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen

 

13 ONTBINDING

13.1 Indien de Consument zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Koffievoordeel B.V. de keuze om: a. de Consument de gelegenheid te geven om binnen een door Koffievoordeel B.V. gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Koffievoordeel B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Consument te verhalen.

 

14 GESCHILLEN

14.1 Op alle verbintenissen tussen Koffievoordeel B.V. en de Consument is Nederlands recht van toepassing.

 

15 AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

-          Aan:           [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

-          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

-          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

-          [Naam consumenten(en)]

 

-          [Adres consument(en)]

 

-          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.